Tämä seloste kertoo, miten EnergiaYkkönen Oy LämpöYkkönen Oy -konsernin tytäryhtiönä käsittelee henkilötietojasi.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustojamme (https://energiaykkonen.fi/) tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ

LämpöYkkönen Oy Y-tunnus 2155807-0 (”LämpöYkkönen” tai ”Rekisterinpitäjä”)

Osoite: Koivupurontie 6, 40320 Jyväskylä

Sähköposti: info(at)lampoykkonen.fi

Puhelin: 020 742 4100

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Tyypillisesti LämpöYkkönen voi saada seuraavia tietoja:

Asiakkaat:

Työnhakijat:

MISTÄ JA MITEN TIEDOT KERÄTÄÄN?

Saamme tiedot pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään Rekisterinpitäjän internet-sivuilla olevilla yhteydenottolomakkeilla, arvontalomakkeilla sekä muulla tavoin rekisteröidyn ollessa yhteydessä esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai asiakaskohtaamisissa.

Lisäksi saamme tietoja rekisteröityjen yhteyshenkilöiltä tai edustajilta (yritysasiakkaat), viranomaisilta, yhteystietopalveluiden tarjoajilta, luottotietoyhtiöiltä ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. Saatamme myös sovellettavan lainsäädännön puitteissa kerätä ja päivittää henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä kuten yhtiöiden verkkosivustoilta, uutispalveluista sekä muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella. Suostumuksellasi keräämme tietoa myös verkkosivustollamme käytössä olevien evästeiden kautta.  

MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN KERÄÄMME JA KÄYTÄMME TIETOJASI?

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on:

Henkilötietojen käsittely on edellytyksenä, että LämpöYkkönen voi palvella asiakkaitaan laadukkaasti ja sopimuksen mukaisesti sekä parantaa palveluitaan. Rekisterinpitäjä ei hyödynnä automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Henkilötietojen antaminen voi olla edellytyksenä sopimuksen tekemiselle tai sopimukseen perustuva vaatimus. Vaikka henkilötietojen antaminen ei olisi pakollista lain tai sopimuksen nojalla, voi tiettyjen palveluiden käyttäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.  

MILLÄ PERUSTEILLA KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelyn oikeusperusteita ovat:

KENELLE LUOVUTAMME TIETOJA JA SIIRRÄMMEKÖ TIETOJA EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä asioissa lakisääteisen velvoitteen taikka viranomais- tai tuomioistuinmääräyksen nojalla. Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tai yhteistyökumppaneita, jotka toimivat EU:n yleisten tietosuoja-asetusten mukaisina henkilötietojen käsittelijöinä ja käsittelevät henkilötietoja puolestamme tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa (kuten markkinointi-, rahoitus- ja tekniset palvelut). Palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan ohjeistuksemme mukaisesti ja vain siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. Palveluntarjoajat on velvoitettu toteuttamaan asianmukaiset tekniset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi sekä toteuttamaan kaikki tietoturvatoimenpiteet voimassa olevien lakien sekä tietosuoja-asetusten vaatimuksiin vastaavalla tavalla. Emme myy tai muutoin luovuta henkilötietoja ulkopuolisten tahojen käyttöön.

Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja LämpöYkkönen Oy-konsernin muille yhtiöille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa erilaisiin järjestelmiin liittyen järjestelmätoimittajien pilvipalveluihin, joissa tapauksissa järjestelmäntoimittaja toimii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena käsittelijänä. Näitä järjestelmiä (suluissa palvelutoimittaja) ovat mm tuottavuusjärjestelmä (Microsoft Corporation), rekrytointijärjestelmä (Atlassian Pty Ltd, Visma Solutions Oy), toiminnanohjausjärjestelmä (Pinja Group Oy, Easoft Oy) uutiskirje- ja markkinointijärjestelmä (ActiveCampaign LLC), ohjelmistoyritys (Twilion, Leadspark). Mikäli rekisteröity on hyväksynyt analytiikkaevästeiden käytön, voimme luovuttaa verkkosivujen kävijätietoja esimerkiksi Googlelle, LinkedInille ja Metalle. LämpöYkkösen sisäisessä viestinnässä käytämme Microsoftin sovellusten lisäksi Signalia ja WhatsAppia.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Jotkin Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn käyttäminen palveluiden palveluntarjoajat voivat olla sijoittautuneet EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle, jolloin palvelun käyttö voi edellyttää henkilötietojen siirtämistä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin Rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojaamisesta esimerkiksi edellyttämällä palveluntarjoajaa hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi Rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajan välistä sopimusta.

MITEN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

LämpöYkkönen suhtautuu tietojesi turvallisuuteen vakavasti. Pääsy henkilötietoihin on rajattu siten, että niitä käsittelevät vain henkilöt, joiden työtehtävien hoito edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Kaikki työntekijämme on ohjeistettu kirjallisesti henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskien, ja he ovat sitoutuneet asianmukaiseen salassapitoon. Ulkopuoliset palveluntarjoajat, yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme valitaan ja ohjeistetaan huolella.

Tietojärjestelmät tietoineen on asianmukaisesti suojattu luvattomalta pääsyltä ja vahingossa tapahtuvalta muuttumiselta, tuhoutumiselta tai leviämiseltä. Pääsy tietojärjestelmiin on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muilla tavanomaisilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa teknisesti valvotuissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

LämpöYkkönen säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se kyseisen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. LämpöYkkönen säilyttää asiakkaan ja tämän edustajan tietoja niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa ja vähintään vuoden asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Mikäli yritysasiakkaan edustajan tehtävät muuttuvat siten, että hän ei todennäköisesti ole mukana projektissa tai häneen ei voida kohdistaa enää markkinointitoimenpiteitä tai uutiskirjeitä, hänen tietonsa poistetaan tai anonymisoidaan vuoden kuluttua tehtävien muuttumisesta.

Kirjanpitoon liittyviä asiakkaan henkilötietoja sisältäviä tositteita säilytämme kirjanpitolain mukaan kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä. Voimme lisäksi säilyttää tarpeellisia henkilötietoja oikeusvaateiden varalta niin pitkään, kunnes kanneaika tai syyteoikeus asiaan on vanhentunut.

Rekisteröidyn suostumuksen perusteella markkinointitarkoituksiin käsiteltäviä tietoja säilytetään niin kauan, kun annettu suostumus on voimassa. Tiedot poistetaan, mikäli asiakas vastustaa tietojensa käyttöä suoramarkkinoinnissa tai peruuttaa antamansa suostumuksen.

Työhakemuksia (hakemus tiettyyn avoimeen tehtävään) ja niihin liittyvää materiaalia säilytämme vuoden valintaprosessin päättymisestä. Avoimia työhakemuksia ja niihin liittyvää materiaalia säilytämme vuoden tietojen vastaanottamisesta.

Tarpeettomat tiedot pyritään poistamaan heti, kun tietoja ei enää tarvita. Kun määriteltyjen poistamiskäytäntöjemme mukainen säilytysaika on päättynyt, tai se muuten katsotaan tarpeelliseksi, poistamme tietosi tietoturvallisesti. LämpöYkkönen arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisterissä säilytetä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, epätarkkoja, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Kyseiset henkilötiedot korjataan tai poistetaan viipymättä.

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON TIETOJASI KOHTAAN?

LämpöYkkönen auttaa mielellään oikeuksiesi toteuttamisessa. Jokaisella sivuston käyttäjällä, LämpöYkkösen asiakkaalla ja asiakasyrityksen edustajalla sekä työnhakijalla on seuraavat oikeudet:

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla myös seuraavat oikeudet:

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse (info(at)energiaykkonen.fi) tai puhelimitse (029 123 3200), jolloin vastaamme sinulle kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, koska meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla. LämpöYkkönen voi kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

YHTEYSTIEDOT JA MUUTOKSET

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 29.9.2023 ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota mihin yhteyttä sähköpostitse (info(at)energiaykkonen.fi) tai puhelimitse (029 123 3200). Toimistomme yhteystiedot löydät osoitteesta https://energiaykkonen.fi/ota-yhteytta/.

Mikäli katsot tietojesi käsittelyn olevan lainvastaista, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle (https://tietosuoja.fi/yhteystiedot).

GOOGLE SIGNALS

Olemme aktivoineet Google Signalsin Google Analyticsissa, mikä mahdollistaa laitteiden välisten toimintojen seurannan ja personoidun mainonnan. Tämä tarkoittaa, että keräämme tietoja, kuten sijainti, hakuhistoria, YouTube-historia ja toiminnot sivustollamme, jotta voimme mukauttaa mainoksiamme ja palveluitamme paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tietoja kerätään vain, jos käyttäjä on hyväksynyt personoidun mainonnan Google-tilillään ja markkinointievästeiden asettamisen verkkosivuilla. Säilytettävät tiedot ovat aina yhteenvetoja ja anonyymejä.

Google Signals auttaa meitä arvioimaan käyttäjien käyttäytymistä, toiveita ja kiinnostuksen kohteita paremmin, jotta voimme optimoida ja mukauttaa tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä data vanhenee oletuksena 26 kuukauden kuluttua. Käyttäjät voivat hallinnoida tai poistaa tietojaan Google-tilillään sekä muuttaa suostumustaan personoituun mainontaan Google-tilin asetuksissa.